BAN ĐIỀU HÀNH

thai huu phu

thái hữu phú
tổng giám đốc

dung0

Nguyễn Tiến Dũng
Phó Tổng Giám Đốc

Phạm Thế Linh

Phó Tổng Giám Đốc Đối Ngoại

phan tiến dũng

Giám Đốc Sàn

Nguyễn công cường

Giám Đốc Sàn

Lê thành vinh

Giám Đốc Sàn

KINH DOANH

Nguyễn thị lan

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Đặng tấn tài

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Nguyễn thị ngọc hảo

Trưởng Phòng Kinh Doanh

Lê sĩ hoàng

Trưởng Phòng Kinh Doanh

trần thị thanh nhị

Trưởng Phòng Kinh Doanh

trần thái nam

Trưởng Phòng Kinh Doanh

văn bá duy phút

Trưởng Phòng Kinh Doanh